Từ khóa "Nhiều chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIII của Đảng" :